Navigate / Profile / Search

Profile

Arni Finnsson
23. ágúst 2016
Náttúruvernd

Ályktun aðalfundar Náttúruverndar-
samtaka Íslands um verndun Svartár

Aðalfundur Náttúruverndarsamtaka Íslands lýsir yfir fullum stuðningi við baráttu Verndarfélags Svartár og Suðurár gegn virkjun Svartár í Bárðardal í S-Þingeyjarsýslu og þau markmið félagsins að Svartá öll, ásamt Suðurá frá Suðurárbotnum og nærumhverfi þeirra að ósi árinnar við Skjálfandafljót, verði friðlýst. Fundurinn skorar á umhverfisráðherra að hraða vinnu starfshóps sem á að fjalla um hugmyndir um þjóðgarð á miðhálendinu og friðlýsingu aðliggjandi svæða, og að verndun Svartár og Suðurár verði hluti af þeirri vinnu.

Umhverfi Svartár og Suðurár er einstakt á landsvísu. Lega svæðisins í jaðri hálendisins, sérstakt samspil lindarvatns, jarðmyndana, gróðurs og dýralífs gerir svæðið einstakt. Hér fer saman í hrjóstrugu umhverfi Ódáðahrauns, gróskumikill hálendisgróður, mikið skordýralíf og fjölskrúðugt fuglalíf, sumar tegundir fugla á válista og ábyrgðartegundir okkar Íslendinga. Í Suðurá lifir bleikja og urriði en í Svartá er einn glæsilegasti urriðastofn landsins. Hér er um tiltölulega ósnortið landssvæði að ræða, aðeins að litlum hluta í byggð, þar sem þróun íslenskrar náttúru hefur náð fram að ganga á eigin forsendum. Svæðið er rómað fyrir náttúrufegurð.

Verkefnisstjórn þriðja áfanga rammaáætlunar leggur til að Skjálfandafljót verði sett í verndarflokk, ekki síst vegna þess að svæðið í heild er enn tiltölulega ósnortið. Þar undir falla Svartá og Suðurá. Náttúruverndarsamtök Íslands telja að fyrirhuguð 9,8 MW virkjun í Svartá muni valda verulegum óafturkræfum breytingum á vistkerfi árinnar og nærumhverfi. Hún mun einnig spilla og skaða gildi nánasta umhverfis á vatnasviði Skjálfandafljóts og rjúfa skarð í náttúru svæðisins í stærra samhengi. Slíkt skarð mun ryðja braut frekari virkjunaráformum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.